ලංකාව අපිට පෙනෙන තරම් කුඩාද?

ශ්‍රී ලංකාව අපිට පෙනෙන තරම්, හිතෙන තරම් පොඩි රටක්ද.? ලෝකයේ පිහිටි රටවල් අතරින් විශාලත්වයෙන් ලංකාව 120 වන තැනට පත්වේ. නමුත් ලෝක සිතියම පරික්ෂා කිරීමේදී ලංකාව …

Read More
WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE