නිවසේ සැකසූ මිරිස් කුඩු chilli
  • March 4, 2024 4:57 pm
  • Bandaragama, Kalutara
  • Sell

නිවසේ සැකසූ ඇඹරුම් හලකින් අඹරා ගත් සුපිරි සිදු මිරිස් කුඩු…..ඔබත් අදම මිලදීගෙන වෙනස වටහාගන්න…
100g – Rs 185🔴🔴🔴🔴🔴
🔴📞📞Call 0765897153 📞📞🔴

Overview

  • Category : Home Made Food

Leave a Review

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE