ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
  • March 6, 2024 10:28 am
  • Ranna, Hambanthota
  • Sell
රු 75,000

මාතර කතරගම මාර්ගයේ නෙටොල්පිටිය හන්දියට ආසන්නයේ අක්කර 2ක ඉඩමක් විකිණීමට ඇත.
සංචාරක කර්මාන්තයට ද සුදුසු වේ.
• සින්නක්කර නිරවුල් ඔප්පු
• නලජල, විදුලි පහසුකම්

අමතන්න 071 3913280

Overview

  • Category : Land
  • Land Type : Other
  • Land Size : Perch 300

Location

Ranna,Hambanthota

Leave a Review

WP Radio
WP Radio
OFFLINE LIVE